ลงทะเบียนแบบกลุ่ม

1.  >>Download แบบฟอร์มลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม กรุณาเตรียมอีเมลที่ถูกต้อง ซึ่งจะใช้แจ้งข้อมูลการเข้าประชุม
3. กรอกข้อมูลผู้ประสานงาน พร้อมแนบแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบ
4. แนบหลักฐานการชำระเงิน

การชำระเงิน

สั่งจ่ายเช็คในนาม มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยสำหรับงานประชุม Best of ASCO
หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
ชื่อบัญชี มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยสำหรับงานประชุม Best of ASCO
เลขที่บัญชี 016-445135-5